Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

CSS Елементи и позициониране

Показване на елементи в CSS

Свойството display определя дали и как да се показва даден елемент, а свойството visability определя дали елемента да е видим или не. За да се скрие даден елемент на свойството display се задава стойност none или на свойството visability се задава стойност hidden


  <head>
   <style type="text/css">
  	 h1.hidden {visibility:hidden;}
  	 h2.none {display:none;} 
   </style>
  </head>

Блокови и редови елементи Блоковият елемент заема цялата налична ширина и вкарва нов ред преди и след него. Такива блокови елементи са например <h1>, <p> и <div>. Редовите елементи заемат само толкова место, колкото им е необходимо и не вкарват нов ред - <span> и <a>. Редовите елементи могат да се променят на блокови и обратно като на определен селектор се зададе свойство display със стойности съответно block или inline.


  <head>
   <style type="text/css">
  	 span{display:block;} 
  	 li{display:inline;} 
   </style> 
  </head>

Позициониране в CSS

Свойството position позволява разполагането на елементите по определен начин. Елементите могат да се позиционират с използването на свойствата top, bottom, left, и right, които работят по-различен начин в зависимост от стойността на свойството position. Съществуват три основни метода на позициониране – fixed (фиксирано), relative (относително) и absolute (абсолютно). Свойството z-index позволява да се позиционира даден елемент по оста Z, т.е. да се поставя над или под другите елементи. На това свойство могат да се присвояват положителни и отрицателни стойности. Със свойството clip може да се изреже една част от дадено изображение, като се определя отстоянието на рамката последователно от горе, от дясно, от долу и от ляво. Когато текста на съдържанието е много дълъг с помощта на свойството overflow може да бъде вкаран в правоъгълник с определени размери и възможност за скролиране (виж примера в браузъра): 


<!DOCTYPE html>
 <head>
  <style type="text/css">
	 p.fixed {
		position:fixed; 
		top:30px;  
		right:5px;} 
		h2.right{position:relative; 
		left:20px;
	 }
	 h2.absolute {
		position:absolute; 
		left:100px;  
		top:150px;}
		img{position:absolute; 
		left:50px;   
		top:-70px;   
		z-index:-1;
	 }
	 img.clip {
		position:absolute; 
		top:200px;    
		left:50px;   
		clip:rect(0px,80px,100px,0px);
	 }
	 p.overflow {
		position:fixed; 
		top:350px;   
		left:350px; 
		background-color:Wheat; 
		width:300px;  
		height:100px;  
		overflow:scroll;
	 }
	</style>
 </head>
 <body> 
	<p class="fixed">Това е фиксиран текст!</p>
	<h2>Това заглавие е без позициониране</h2>
	<h2 class="right">Това заглавие е изместено в дясно с 20 px от нормалната лява позиция<h2>
	<h2 class="absolute">Това заглавие е с абсолютно позициониране, 
			   а изображението е под надписите.<h2> 
	<img src="/rose.png" width="400" height="475" /> 
	<img class="clip" src="/love.png" width="100" height="180" /> 
	<div class="overflow" style="font-size:12px">Следва ълъг текст</div>
 </body>
</html>