Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Квадратична крива на Bézier

Описание на квадратична крива на Bézier

За изчертаване на квадратична крива на Безие са необходими начална точка A, контролна точка B и крайна точка C. Координатите на всяка точка от кривата са в съответствие с променливата t, която се променя от 0 в началото на кривата до 1 в нейния край. Изчертава се въображаема права АВ (между точките А и В) и права ВС (между точките В и С). Задават се последователни стойности на t от 0 до 1. Със стойността на променливата t се маркират точки върху правата АВ и върху правата ВС. Тези две точки се съединяват и върху получената въображаема права (със зелен цвят) се маркира точка от страната на правата АВ на разстояние t. Това е точка от кривата. Тази процедура се повтаря за всяка стойност на t, като получените точки от зелената права образуват квадратична крива на Bézier (оцветена в червено). Описаният процес се илюстрира с анимацията, показана в дясно.

Изчертаване на квадратична крива на Bézier
Изчертаване на квадратична крива на Bézier

t = 0