Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Променливи и оператори в JavaScript

Променливи в JavaScript

Променливите на скрипта се използват за съхраняване на стойности или изрази. Името на промеливата е буквено-цифрено, като задължително започва с буква или долна черта. Стойността на променливата може да се променя при изпълнение на скрипта. Декларирането на променливата се осъществява чрез определението var. Присвояването на стойност на промеливата може да стане както при декларирането, така и след това (виж примера в браузъра): 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Променливи в JavaScript</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
//Деклариране на променлива с присвояване на стойност
var object="Автомобил";
//Деклариране на променливи без стойност
var _ins;
var join;
//Присвояване на форматирана с h2 стойност на променливата _ins
_ins="<h2>Застраховка</h2>";
//Изписване на съдържанието от променлива _ins
document.write(_ins);
//Присвояване на нова стойност на променливата _ins
_ins="Застраховка";
document.write("<br />");//Вкарване на нов ред
//Изписване на съдържанието от сума на две променливи
document.write(_ins+" "+object);
document.write("<br />");//Вкарване на нов ред
//Промяна стойността на променливата object
object="Имущество";
//Изписване на съдържанието от сума на две променливи
document.write(_ins+" "+object);
</script>
</body>
</html>

Оператори в JavaScript

Аритметични оператори
Аритметичните оператори се използват за осъществяване на действия между променливи и стойности.

ОператорОписание
+ Събиране
- Изваждане
* Умножение
/ Деление
% Модул (целия остатък при делене)
++ Нарастване с единица
-- Намаляване с единица

В долният пример е разгледан резултата от действието на всички аритметични оператори:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> Аритметични оператори в JavaScript </title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
var y=5;
var x;
x=y+2;
document.write("y = " + y + "<br />");
document.write("x = y + 2 = " + x + "<br />");
x=y-2;
document.write("x = y - 2 = " + x + "<br />");
x=y*2;
document.write("x = y * 2 = " + x + "<br />");
x=y/2;
document.write("x = y / 2 = " + x + "<br />");
x=y%2;
document.write("x = y % 2 = " + x + "<br />");
x=++y;
document.write("x = ++y = " + x + "<br />");
x=--y;
document.write("x = --y = " + x + "<br />");
</script>
</body>
</html>
Оператори за сравнение
Операторите за сравнение се използват за логическо определяне на равенство или разлика между променливи и стойности.

ОператорОписание
= = Равно на
= = = Точно равно по стойност и вид
!= Не е равно
< По-голямо от
> По-малко от
<= По-голамо или равно на
>= По-малко или равно на

Логически оператори
Логическите оператори се използват за да се определи логическата връзка между променливи и стойности.

ОператорОписание
&& and
|| or
! not