Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript III част

Определяне на браузъра

Изложеното по-долу се отнася за всички браузъри, които поддържат JavaScript. Някои неща просто няма да работят на определени браузъри, особено по-старите версии. В много случаи е полезно да се определи вида на браузъра с който работи посетителя за да се предостави съответната информация.
Обект navigator
В този обект се съдържа цялата информация за браузъра с който работи посетителя. Ще разгледаме две от свойствата на този обект:

  • appName - съдържа името на браузъра
  • appVersion - освен друга информация съдържа и версията на браузъра
В примера по-долу първоначално обекта navigator е вкаран в променливата x за съкращаване на записа. След това, чрез свойствата appName и appVersion се вкарват името и цялата информация за браузъра съответно в променливите browser и bversion. За да се изтегли номера на версията от поредицата символи за цялата информация се използва функцията parseFloat() с аргумент bversion. По-надолу се изписват съответно името на браузъра, както и кодовото наименование (изтеглено директно с обекта navigator и свойството appCodeName) с версията на браузъра. С цикъла if...else се съобщава на посетителя чрез popup прозорец дали версията на браузъра му е задоволителна или не. Чрез свойството platform може да се провери дали cookies са true (включени) или false (изключени). Чрез свойството userAgent се извлича цялата налична информация за браузъра (виж примера в браузъра):
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> Разпознаване на браузъра в JavaScript </title>
<script type="text/javascript">
var x=navigator;
var browser=x.appName;
var b_version=x.appVersion;
var version=parseFloat(b_version);
document.write("Browser name: "+ browser);
document.write("<br />");
document.write("<p>Код и версия на браузъра: ");
document.write(x.appCodeName + " " + version + "</p>");
document.write("<p>Състояние на cookies: ");
document.write(x.cookieEnabled + "</p>");
document.write("<p>Пълни данни за браузъра на потребителя: ");
document.write(x.userAgent + "</p>");
if ((browser=="Netscape"||browser=="Microsoft Internet Explorer") && (version>=4))
{
alert("Вашият браузър е достатъчно добър!");
}
else
{
alert("Най-добре е да подновите версията на Вашия браузър!");
}
</script>
</head>
<body onload="detectBrowser()">

</body>
</html>

В браузърите IE 5.0 и IE 6.0 номера на версията ще е грешен. Поради неизвестни причини в MS са решили поредицата с данни за браузъра да започва с 4.0.