Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Цикъл for в JavaScript

Понякога е необходимо една и съща група от скрипта да се повтори няколко пъти последователно. Вместо повторно да се записва идентично съдържание в скрипта, могат да се използват цикли за осъществяване на повторението. В JavaScript съществуват два различни цикъла:

 • for – повтаря определена група от скрипта определен брой пъти
 • while - повтаря определена група от скрипта докато дадено условие стане (true)
 • Цикъл for
  Този цикъл се използва когато предварително е известно колко пъти трябва да се изпълни скрипта.
  Синтаксис:
    for (променлива=начална стойност; променлива=крайна стойност; променлива=променлива+нарастване)
  {
  код, който трябва да се изпълни
  }
  Цикъл while
  Този цикъл повтаря определен скрипт докато дадено условие стане true.
  Синтаксис:
    while (роменлива=крайна стойност)
  {
  код, който трябва да се изпълни
  }
  Цикъл do…while
  Този цикъл е вариант на цикъла while и повтаря скрипта докато определеното с while условие стане true.
  Синтаксис:
    do
  {
  код, който трябва да се изпълни
  }
  while (роменлива=крайна стойност)
  Определение in в цикъла for
  Определението in в цикъла for изброява елементите на даден масив (array) или свойствата на обект.
  Синтаксис:
    for (променлива in масив)
  {
  код, който трябва да се изпълни
  }
  По-долу са дадени четири примера за съответните цикли. В първият пример цикъла for започва от i=0. Този цикъл ще продължава докато i е по-малко или равно на 9. Променливата i нарства при всяко повторение с единица. Във вторият пример цикъла for е идентичен, но са добавени HTML тагове към текста. Тук тага <h1> е записан като ("<h" + i + ">"), а тага </h1> като ("</h" + i + ">"). В третият пример цикъла while започва с нулиране на брояча i=0. Този цикъл ще продължава докато i е по-голямо или равно на 9. Тук променливата i намалява при всяко повторение с единица. В четвъртият пример цикълът do…while започва с присвояване на стойност 101 в променливата i. Този цикъл продължава докато i е по-малко или равно на 505. Нарастването на i при всяко преминаване през цикъла е 101. Цикълът do…while ще се изпълни най-малко веднъж даже условието да е false тъй като кода се изпълнява преди проверката на условието. В петият пример с помощтта на определението in в цикъла for се изброява съдържанието на масив car (виж примера в браузъра):
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title> Цикъл for в JavaScript </title>
  </head>
  <body>
  <script type="text/javascript">
  //Пример 1
  for (i = 0; i <= 9; i++)
  {
  document.write("Тази цифра е " + i);
  document.write("<br />");
  }
  //Пример 2
  for (i = 1; i <= 6; i++)
  {
  document.write("<h" + i + ">" + "Това е заглавие " + "h" + i);
  document.write("</h" + i + ">");
  }
  //Пример 3
  i=0;
  while (i<=9)
  {
  document.write("Тази цифра е " + i);
  document.write("<br />");
  i++;
  }
  document.write("<br />");
  //Пример 4
  i = 101;
  do
  {
  document.write("Това число е " + i);
  document.write("<br />");
  i=i+101;
  }
  while (i <= 505)
  document.write("<br />");
  //Пример 5
  var x;
  var car = new Array();
  car[0] = "Fiat";
  car[1] = "Mercedes";
  car[2] = "Renault";
  for (x in car)
  {
  document.write("<br />");
  }
  </script>
  </body>
  </html>