Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Събития в JavaScript

Събития
С използването на JavaScript е възможно създаването на динамични уеб страници. Събитията са действия, които могат да бъдат различени в JavaScript. Например, може да се използва кликването на бутон за стартиране изпълнението на функция. Събитията се дефинират в HTML тагове. По-долу са дадени примери на събития:
 • Кликване на бутон на мишката
 • Зареждане на уеб страница или изображение
 • Курсора е поставен на определено место в уеб страницата
 • Избор на входящо поле в HTML форма
 • Изпращане на HTML форма
 • Натискане на клавиш от клавиатурата
Обикновено събитията се използват в комбинация с функциите, като функцията не се изпълнява докато не се е появило съответното събитие. Събития onLoad и onUnload
Тези събития се задействат когато потребител влиза или напуска уеб страницата. Събитието onLoad често се използва за проверка на вида и версията на браузъра с който работи потребителя за да се въведе правилната версия на уеб страницата. И двете събития често се занимават с така наречените cookies, в които се запазва информация за потребителя при влизане и напускане на страницата. Събития onFocus, onBlur и onChange
Тези събития често се използват в комбинация с потвърждаване валидността на полетата на формите. По-долу е даден пример за използване на събитие onChange. Функцията checkEmail() ще бъде повикана когато потребител промени съдържанието на полето:
  <input type="text" size="30" id="email" onchange="checkEmail()">
Събитиe onSubmit
Това събитие се използва за потвърждаване валидността на всички полета преди изпращане. В долният пример функцията checkForm() ще бъде повикана когато потребителя натисне бутона за изпращане. Функцията дава като отговор true или false. В първият случай формата се изпраща. Във вторият слумай съдържанието на полетата не е приемливои изпращането ще бъде отказано:
  <form method="post" action="xxx.htm" onsubmit="return checkForm()">
Събития onMouseOver и onMouseOut
Тези събития обикновено се използват за анимиране на бутони. В долният пример, когато има събитие onMouseOver ще се появи предупредителен надпис:
  <a href="http://dimarini.net" onmouseover="alert('Избрали сте сайт dimarini');
return false"><img src="/xxx.gif" alt="Димарини" />&</a>&