Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript I част

Функции в JavaScript

За да се спре изпълнението на скрипта от браузъра при зареждането на страницата, кода може да се постави в функция (function). Този код ще се изпълни при дадено събитие или при извикване на функцията. Тази функция може да се извиква от всяко место на страницата или даже от други страници когато функцията е записана във външен JavaScript файл. Дефинирането на функцията може да се направи както в секцията head така и в секцията body на документа. Обаче, за да се осигури въвеждането на функцията в браузъра преди да е извикана е за предпочитане тя да се дефинира в секцията head. Когато промелива е дефинирана вътре в функцията, то тя е достъпна само там. При напускане на функцията тази променлива е невалидна. Тези променливи се наричат локални. Затова, локални променливи с едно и също име могат да съществуват в различни функции. Когато променлива е декларирана извън функцията тя е разпознаваема от всички функции на страницата.

Синтаксис:
function име(var1,var2,…,varN)
{Тук се помества кода}
Параметрите var1,var2,…,varN са променливи или стойности, които се прехвърлят в функцията. Началото на функцията се определя с { а края с }.
ВНИМАНИЕ! Функцията без параметри трябва да включва празни скоби ().
ВНИМАНИЕ! Не трябва да се забравя, че думата function трябва да се изписва само с малки букви. Повикването на името на функцията става с изписване малки и главни символи точна както са зададени във функцията.
Определение Return
Определението return се използва за задаване на стойност, която се връща от функцията. В примера по-долу return задава стойност равна на произведението на две числа (a и b). От секцията body функцията product се извиква за да извърши умножението на числата 3 и 4 и да върне резултата.
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function product(a,b)
{return a*b;}
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write(product(4,3));
</script>
</body>
</html>