Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript II част

Обекти Math в JavaScript

Обектите Math позволяват решаването на математически задачи. Те включват няколко математически константи и методи. Math не е конструктивен обект. Всички свойства и методи на Math се извикват без да се създава обект, например:

    var pi_value=Math.PI;
var sqrt_value=Math.sqrt(16);
Математически константи
В JavaScript са предоставени за ползване осем математически константи. Те са E, PI, корен квадратен - SQRT2, корен 1/2 - SQRT1_2, натурален логаритъм с основа 2 - LN2, натурален логаритъм с основа 10 - LN10, логаритъм от Е с основа 2 - LOG2E и логаритъм от Е с основа 10 - LOG10E.
Математически методи
Освен константите могат да се използват и няколко математически метода. В долният пример са разгледани методите round(), random(), max() и min() (виж примера в браузъра):
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> Math в JavaScript </title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("<strong>" + "Закръгляване" + "</strong>" + "<br />");
document.write("Math.round(0.61) = " + Math.round(0.61) + "<br />");
document.write("Math.round(0.50) = " + Math.round(0.50) + "<br />");
document.write("Math.round(0.49) = " + Math.round(0.49) + "<br />");
document.write("Math.round(-4.24) = " + Math.round(-4.24) + "<br />");
document.write("Math.round(-4.57) = " + Math.round(-4.57) + "<br />" + "<br />");
document.write("<strong>" + "Случайно число между 0 и 1" + "</strong>" + "<br />");
document.write("Math.random()= " + Math.random() + "<br />");
document.write("<strong>" + "Дава Случайно цяло число между 0 и 10" + "</strong>" + "<br />");
document.write("Math.floor(Math.random()*11)=" + Math.floor(Math.random()*11) + "<br />" + "<br />");
document.write("<strong>" + "Определяне на най-голамо и най-малко число" + "</strong>" + "<br />");
document.write("Math.max(3,6) = " + Math.max(3,6) + "<br />");
document.write("Math.max(0,111,23,18,38) = " + Math.max(0,111,23,18,38) + "<br />");
document.write("Math.max(-8,6) = " + Math.max(-8,6) + "<br />");
document.write("Math.max(-6,-8) = " + Math.max(-6,-8) + "<br />");
document.write("Math.max(2.23,3.15) = " + Math.max(2.23,3.15) + "<br />");
document.write("Math.min(3,6) = " + Math.min(3,6) + "<br />");
document.write("Math.min(0,111,23,18,38) = " + Math.min(0,111,23,18,38) + "<br />");
document.write("Math.min(-8,6) = " + Math.min(-8,6) + "<br />");
document.write("Math.min(-6,-8) = " + Math.min(-6,-8) + "<br />");
document.write("Math.min(2.23,3.15) = " + Math.min(2.23,3.15) + "<br />");
</script>
</body>
</html>
Нормалният израз regular expression е обект описващ група символи или отделен символ. Тази група може да се използва за търсене в даден текст. По-сложните групи могат да се използват за разбор, проверка на формата, заместване и други. Нормалните изрази (regular expression) се използват за осъществяване на търсене на съвпадения и замяна на текст.
Синтаксис:
    var txt=new RegExp(текст,модификатор);
или по-просто:
var txt=/текст/модификатор;
Модификаторът се използва за определяне на начина на търсене. Модификатор i задава начин на търсене без отчитане на големи и малки символи. Модификаторът g определя глобално търсне на всички съвпадения. Модификаторът gi е комбинация на предишните два.
      Метод test()
С този метод се търси поредица от символи, като резултата е true или false.
      Метод exec()
С този метод се търси поредица от символи, като резултата е текста на намереното съвпадение. Ако няма съвпадение резултата е null.