Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

JavaScript III част

Времеви събития в JavaScript

В JavaScript е възмажно да се изпълнява даден код след определен период от време. Това са така наречените "времеви събития". Двата най-;есто използвани метода в JavaScript са:

  • setTimeout() - изпълнява кода след известен период от време
  • clearTimeout() - отказване на setTimeout()

Двата метода setTimeout() и clearTimeout() са HTML DOM Window обекти.

Метод setTimeout()

Синтаксис
    var t=setTimeout("команда или функция за изпълнение",милисекунди);
С този метод се получава стойност, която се съхранява в променливата t. Първият параметър може да бъде команда, например "alert('3 секунди!')" или функция, която трябва да се извика за изпълнение, например "alertFunc()". Вторият параметър показва закъснението за изпълнение на първия параметър в милисекунди. В долният пример чрез първата функция timedFunc() с натискането на бутона с надпис "Покажи popup съобщение след 3 сек!" се появява след 3 секунди popup съобщение "Показвам се след 3 сек!". Чрез втората функция timeCounter() се реализира пускането а с функцията function stopCount() спирането на безкраен брояч. Двете функции са записани в секцията head, а формите които ги извикват са записани в секцията body (виж примера в браузъра):
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> Времеви събития в JavaScript </title>
<script type="text/javascript">

function timedFunc()
{
var t=setTimeout("alert('Показвам се след 3 секунди!')",3000);
}

function timeCounter()
{
document.getElementById('txt').value=i;
i=i+1;
time=setTimeout("timeCounter()",1000);
}

function doTimer()
{
if (!start)
{
start=1;
timeCounter();
}
}
function stopCount()
{
clearTimeout(time);
start=0;
}
</script>
</head>
<body>

<form>
<input type="button" value="Покажи popup съобщение след 3 сек!" onClick="timedFunc()" />
</form>

&tl;form>
&tl;input type="button" value="Начало на отброяване!" onClick="doTimer()">
&tl;input type="text" id="txt">
&tl;input type="button" value="Спри брояча!" onclick="stopCount()" />
&tl;/form>

</body>
</html>