Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

PHP оператори


В този раздел са дадени списъци на операторите използвани в PHP.


Аритметични оператори
ОператорОписание
+ Събиране
- Изваждане
* Умножение
/ Деление
% Модул (остатък след делене)
++ Инкремента (добавяне на 1)
-- Декремента (изваждане на 1)
Оператори за присвояване
ОператорПримерСъщото като
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
.= x .= y x = x . y
% x %= y x = x % y
Оператори за сравнение
ОператорОписаниеПример
= = е равно на 5 = = 8 връща false
!= не е равно 5 != 8 връща true
<> не е равно 5 <> 8 връща true
> е по-голямо от 5 > 8 връща false
< е по-малко от 5 < 8 връща true
>= е по-голямо или равно на 5 >= 8 връща false
<= е по-малко или равно на 5 <= 8 връща true
Логически оператори
ОператорОписаниеПример
&& and x = 6
y = 3
(x < 10 && y > 1) връща true
|| or x = 6
y = 3
(x= =5 || y= =5) връща false
! not x = 6
y = 3
!(x= =y) връща true