Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

PHP променливи


Променливите се използват за съхраняване на стойности като текст, числа и масиви. Когато дадена променлива е декларирана може да се използва многократно в програмата. Всички променливи в PHP започват с доларов знак $. Правилният начин за деклариране на променлива в PHP е:


    $име_на_променлива = стойност; 
$txt="Здравейте всички!";
$x=16;

Променливата не е задължително да се декларира преди да и се присвои стойност. При деклариране не се указва вида на променливата защото PHP автоматично я преобразува в зависимост от присвоената стойност. Името на поменливата трябва да започва с буква или със символа за подчертаване. Името може да съдържа само буквено-цифрови символи и символа за подчертаване - a-z, A-Z, 0-9 и _ и не трябва да се използват интервали. Разделянето на отделните думи в името става или с _ или с главна буква - $new_variable или $newVariable.


PHP текстови променливи


Текстовите променливи се използват за стойности, които съдържат символи. Текстовата променлива може да пъде променяна след като е създадена, може да се използва директно във функция или може да се съхранява в променлива.


Свързващ оператор


Съществува само един оператор за текстовите променливи и това е свързващия оператор (.). Той се използва за свързване на две стойност на текстови променливи:


    <?php
$txt1="Здравейте всички!";
$txt2="Желая Ви приятен ден!";
echo $txt1 . " " . $txt2;
?>

Резултатът от изпълнението на горния код е: Здравейте всички! Желая Ви приятен ден!


Функция strlen()


Тази функция се използва за извличане дължината на текстовата променлива:


    <?php
echo strlen("Здравейте всички!");
?>

Резултатът от изпълнението на горния код е 17. Дължината на текстовите променливи често се използва в циклите или други функции когато е важно да се знае кога завършва текстовата променлива.


Функция strpos()


Тази функция се използва за търсене на символ в текстовата променлива. Ако такъв бъде намерен функцията връща позицията на първия срещнат. Ако няма резултат функцията връща FALSE.
    <?php
echo strpos("Здравейте всички!","всички");
?>

Резултатът от изпълнението на горния код е 10, защото първия символ е с позиция 0.
Пълен списък на функциите за текстови променливи можете да видите тук. exercises/php/functions.html