Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Калкулатор за математически фунции
=
=
=
=
=
 
 Константи
Скорост на светлината =
299 792 458 м/сек във вакуум
Числото π = 3.14159
Константата e = 2.71828
Гравитационна константа = 6.67428e-11
Гравитационна ускорение = 9.80665
Константа на Планк = 6.626068e-34
Константа на Болцман = 1.38065e-23
Заряд на електрона
~ 1.602e-19 кулона
Константа на Фарадей =
96485.3415 кулон мол-1
Стационарна маса на електрона
~ 9.109e-31 кг
Стационарна маса на неутрона
~ 1.6749e-27 кг
Стационарна маса на протона
= 1.6726231e-27 кг
Число на Авогадро
= 6.0221414999999996e+23
Златна пропорция ~ 1.618
 
  Функции
Тригонометрични функции
Синус
Косинус
Тангенс
Хиперболичен синус
Хиперболичен косинус
Хиперболичен тангенс
Аркуссинус
Аркускосинус
Аркустангенс
Хиперболичен аркуссинус
Хиперболичен аркускосинус
Хиперболичен аркустангенс
Основни функции
Корен квадратен от x
Абсолютна стойност на x
Факториел от x
Цяло число ≤ x
Цяло число ≥ x
Закръгляване на x
Сигнум
Логаритми и експоненти
Десетичен логаритъм (основа 10)
Натурален логаритъм (основа е)
Логаритъм от х (основа b)
Експонента. Стойността на ex
Степен xy
Функции с резултат две стойности
Най-голям общ делител
Най-малко общо кратно
Модул
Случайно число между a,b
Брой на комбинациите от n по r
Брой на пермутациите от n по r


Ако желаете този калкулатор на Вашия сайт кликнете върху html кода, даден по-долу.
След това натиснете Ctrl+C за да копирате кода и го прехвърлете с Ctrl+P:

Текстът "НАУЧЕН КАЛКУЛАТОР" можете да промените по Ваше желание.