Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Тагове a-b

По-долу са разгледани основните тагове в XHTML.

<!--...-->
Тага за коментар се използва за вмъкване на коментари в сорс кода. Коментарите се пренебрегват от браузъра и могат да се използват като описание на кода за улесняване на редактирането му по-късно.

    <!--Това е коментар, който не се показва от браузъра.-->

<!DOCTYPE>
Определя вида на документа и винаги трябва да е в първия ред на HTML документа преди тага <html> . Това не е HTML таг, а инструкция за браузъра на какъв маркиращ език е написан документа. Декларацията се отнася към определяне вида на документа DTD, задаващ правилата за маркиращия език така, че браузъра правилно да възпроизведе съдържанието на документа. По-долу е представен HTML документ от тип XHTML 1.0 Transitional:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
<head>
<title>Заглавие на документа</title>
</head>
<body>
Съдържание на документа...
</body>
</html>

<a>

Тага за връзка също така се нарича котва и може да се използва за осъществяване на връзка към външен документ с използване на атрибута href. Също така може да се използва за позициониране в същия документ с използване на атрибута name. В браузъра връзката е подчертана, като непосетената е в син, посетената в лилав, а активната в червен цвят (виж примера в браузъра):

<a href="http://dimarini.net">HTML – кратко и ясно!</a>

<abbr>
С този таг се описва съкращението на дадена фраза при задържане на курсора върху съкращениято (виж примера в браузъра):

<abbr title="Световната здравна организация">СЗО</abbr> е основана през 1948.

<acronym>
Това е таг за акроним, който е подобно на съкращението само, че може да се произнася като отделна дума, например НАТО (виж примера в браузъра):

Седалището на <acronym> title=" Международна организация за военно сътрудничество "> НАТО </acronym> се намира в Брюксел

<address>
С този таг се задава контактна информация за автора на документа. Обикновено се добавя в секцията head или foot на уеб страницата. По-долу е дадена контактна информация за dimarini.net:

<address>
<a href="mailto:dimarini@ gmail.com">Изпратете мейл</a>
Никола Меранзов
Адрес: София, жк Красна поляна бл 15
Телефон: 0888414809
</address>

<area />
С този таг се определя област от изображение каята е избираема с курсора. Елемента area винаги е вместен в тага map. Атрибута usemap в тага img е свързан с атрибута name на елемунтя map. Чрез него се създава връзка между изображението и картата на избираемите областите (виж примера в браузъра):

Програмата можете да видите в HTML I част в последния пример на рубриката "Изображения"

<b>
Този таг служи за удебеляване на текст и е от типа font-style. Не е отхвърлен но с помощта на CSS могат да се получат по-добри ефекти.

<b>Удебелен текст</b>

<base />
Този таг определя началния адрес или обект за връзка на всички страници. Вмества се в секцията head. Тъй като основния URL адрес е определен в секцията head, в секцията body се задава само относителния адрес за изображението "premium.jpg" със съответните ширина и височина в пиксели. Браузърът ще търси изображението на адрес http://dimarini.net/images/stories/auto_card/premium.jpg (виж примера в браузъра):

<html>
<head>
<base href="http://dimarini.net/images/stories/auto_card/" />
<base target="_blank" />
</head>
<body>
<img src="/premium.jpg" width="200" height="124" /> -
<a href="http://dimarini.net">XHTML – кратко и ясно</a> -
Връзката се отваря в нов прозорец защото атрибута target на основния
елемент е зададен "_blank".
</body>
</html>

<bdo>
Разшифроването на този таг е bidirectional override и позволява определен текст да се запише от дясно на ляво.

<bdo dir="rtl">Тук се записва текст в обратна посока! </bdo>

<big>
Този таг служи за увеличаване на текст и е от типа font-style. Не е отхвърлен но с помощта на CSS могат да се получат по-добри резултати.

<big>Увеличен текст</big>

<blockquote>
С този таг се определя дълъг цитат. Преди и след елемента в този таг браузъра вкарва празен ред и полета за елементите в него
(виж примера в браузъра):

<html>
<body>
Тук се включва дълъг цитат:
<blockquote>
<big>Следва текст</big>
</blockquote>
</body>
</html>

<body>
С този таг се определя тялото на документа. В него е вместено цялото съдържание на HTML документа – текстове, хипер връзки, изображения, таблици, списъци и др.

<br />
С този празен таг се осъществява пренасяне на нов ред.

<button>
С този таг се определя бутон, в който може да се вмести текст или изображение. Това е основната разлика между този елемент и бутоните, които се създават от формите за входни данни. Винаги се задава вида на атрибута за бутон. Основния тип за IE е “button”, докато за другите браузъри (както и в спецификациите на W3C) е “submit”.

<button type="button">Изпрати! </button> - за IE

<button type="submit">Изпрати! </button> - за останалите браузъри