Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Тагове h-l

<h1>до <h6>
Тези тагове се използват за определяне на HTML заглавия. С <h1> се задава заглавието с най-голям шрифт, а с <h6> с най-малък шрифт.

<head>
Това е контейнер за всички заглавни елементи. Те могат да включват записи, инструкции за форматиране, мета информация и др. Към секцията <head> могата да се добавят следните тагове: <base><link><meta><script><style><title>. Тук единственият задължителен таг е <title>, който определя заглавието на документа.

<hr />
С този таг се създава хоризонтална разделителна линия.

<html>
С този таг се уведомява браузъра, че това е HTML документ. Това е най-външната секция в HTML и XHTML документите. Този елемент е познат също така и като основен (root).

<i>
Този таг служи за създаване на наклонен текст (italic) и е от типа font-style. Не е отхвърлен но с помощта на CSS могат да се получат по-добри ефекти.

<i>Наклонен текст</i>

<iframe>
С помощта на този таг се дефинира рамка, която съдържа друг документ (виж примера в браузъра):

<html>
<body>
<iframe src ="http://dimarini.net" width="600" height="300">
<p>Използваният браузър не поддържа iframe. </p>
</iframe>
</body>
</html>

<img />
Вкарва изображение в HTML страница. Този таг изисква два задължителни атрибута src и alt (виж примера в браузъра):

<html>
<body>
<img> src="/addfiles/cats.jpg" alt="Котенца" />
</body>
</html>

<input />
Използва се за събиране на информация от потребители. Полето за входни данни се променя в зависимост от вида на атрибутите. Те могат да са текстови полета, чекбокс, пароли, радио бутони и др.

<ins>
Определя вмъкнат текст в документа.

<kbd>
Текст от клавиатура.

<label>
Определя етикет за входни данни, подобно на радио бутони с тази разлика, че може да се кликне и върху текста за да се смени състоянитето. Стойността на атрибута for в тага <label> трябва да е еднакъв със стойността на атрибута id на съответния елемент за да се свържат по между си (виж примера в браузъра):

<html>
<body>
<p>Кликнете върху текста на етикет за да промените състоянието:</p>
<form>
<label for="male">Мъж</label>
<input type="radio" name="sex" id="male" />
<br />
<label for="female">Жена</label>
<input type="radio" name="sex" id="female" />
</form>
</body>
</html>

<legend>
Този таг определя описание на включените елементи в <fieldset>. Виж <fieldset> в рубриката "Тагове c-f".

<li>, <ol> и <ul>
С този таг се дефинира списък, като се използва както за номериран <ol> така и за неномериран <ul> списък (виж примера в браузъра):

<html>
<body>
<p>Застраховки в номериран списък:</p>
<ol>
<li> Каско</li>
<li> Имущество</li>
<li> Гражданска отговорност</li>
</ol>
<p>Застраховки в неномериран списък:</p>
<ul>
<li> Каско</li>
<li> Имущество</li>
<li> Гражданска отговорност</li>
</ul>
</html>
</body>

<link />
Определя връзката между документ и външен източник. Най-често се използва за свързване с външен форматиращ файл, който за примера по-долу се намира в папката addfiles и файла styles.css (виж примера в браузъра):

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="add_files/styles.css" >
</head>
<body>
<h3Форматиращ стил от външен SCC файла</h3>
<h4>Долният текст е форматиран от външен файл
addfiles/styles.css което се осъществява чрез тага (link)
в секцията (head)</h4>
<p style="text-align:center"><ttl3>Заглавие, форматирано от външен
файл</ttl3></p><p style="text-align:center"><p1>Шрифт "Calibri",
цвят "DarkBlue", центрирано, размер на буквите 40 пиксела</p1></p>
<p2>Параграфа също е форматиран от външен файл! Цвят "DarkRed", шрифт
"Times New Roman", размер на буквите 20 пиксела.
Новият ред е изместен в дясно на 40 пиксела.</p2>
</body>
</html>

Външният файл, с помощта на който се форматира горния файл styles.css в папка addfiles е:

<html>
<head>
<style type="text/css">
{}
ttl3
{
font-family:"Calibri";
color:DarkBlue;
font-size:40px;
}
p1
{
font-family:"Calibri";
color:DarkBlue;
font-size:20px;
}
p2
{
color:DarkRed;
font-family:"Times New Roman";
font-size:20px;
margin-left:40px;
}
</style>
</head>
</html>