Notice: Undefined variable: this in /home/dimarini/public_html/libraries/src/Application/CMSApplication.php on line 441

Тагове m-t

<map>
Този таг се използва за създаване на избираеми от потребителя области върху изображението. Атрибутът  name на тага map се асоциира с атрибута usemap и създава връзка между изображението и картата. В елемента <map> се съдържат редица елементи area, които определят избираемите зони за кликване на картата. Виж примера за таг <area /> в рубриката "Тагове a-b".

<meta />
Този таг включва определена информация за HTML документа, която не се показва от браузъра но се разчита от търсещите машини. Тези мета тагове включват описания, ключови думи, автор на документа и др. и винаги се включват в секцията head.
<head>
<meta name="description" content="Уебсайт с Joomla! и видео уроци" />
<meta name="keywords" content="Joomla, HTML, XHTML" />
<meta name="author" content="Никола Меранзов" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<noframes> Този таг се използва за браузъри, които не поддържат тага <frame> . Той се вмъква в елемента frame.
    <noframes> 
Този браузър не поддържа тага frame!
</noframes>
<noscript>, <script>
Тага <noscript> показва алтернативен текст при изключени езици в браузъра или в случаите когато този браузър не поддържа съответния език. Тага <script> се използва за дефиниране на език като JavaScript.
    <script type="text/javascript"> 
document.write("Здравейте уважаеми посетители!")
</script>
<noscript>
Този браузър не поддържа JavaScript!
</noscript>
<optgroup>, <option> и <select>
Тага <optgroup> се използва за групиране на еднородни позиции в избираем списък <select> . Тага <option> определя опция в избираем списък (виж примера в браузъра):
<html>
<body>
<select>
<optgroup label="Шведски автомобили">
<option value="volvo">Волво</option>
<option value="saab">Сааб</option>
</optgroup>
<optgroup label="Немски автомобили">
<option value="mercedes">Мерцедес</option>
<option value="audi">Ауди</option>
</optgroup>
</select>
</body>
</html>

<option>

Определя опция в избираем списък. Вмества се в елемента select. Виж предишния пример.

<p>

Определя абзац от текста. Браузърът автоматично вмъква разстояние преди и след абзаца.

<p> Записаният тук текст се оформя като абзац </p>  

<pre>

Този таг определя предварително форматиран текст като запазва интервалите и новите редове. Браузъра показва текста както е записан в редактора с фиксиран шрифт, обикновено Courier.

<pre> 
Текста в елемента pre
се показва с фиксиран
шрифт, като запазва както
интервалите, така и
новите редове.
</pre>
<q>
Определя кратък цитат. Браузъра изобразява текста заграден с кавички.
    <p>Следва цитат: <q> Това е текста на цитата! </q> </p>
<script>
Използва се за дефиниране на език като JavaScript. Виж примера за <noscript> по-горе.

<select>
Създава избираем списък с падащи позиции. Виж примера за <optgroup>, <option> и <select> по-горе.

<small>
Този таг служи за намаляване на текст и е от типа font-style. Не е отхвърлен но с помощта на CSS могат да се получат по-добри резултати.

    <small> Намален текст</small> 

<span>
Позволява форматирането на част от текста или документа с помощта на предварително зададен стил в секцията head (виж примера в браузъра):

<html>
<head>
<style type="text/css">
span.blue {color:lightskyblue;font-weight:bold}
span.green {color:darkolivegreen;font-weight:bold}
</style>
</head>
<body>
<p>Неговата приятелка има <span class="blue">светло сини
</span> очи, а неговите са <span class="green">тъмно зелени</span>!</p>
</body>
</html>
<strong>
Удебеляване на текст.
    <strong> Този текст ще бъде удебелен! </strong> 

<style>
Този таг се използва за определяне на стил на форматиране в HTML документа. Задължителният атрибут type определя съдържанието на елемента style като единствената възможна стойност е “text/css”. На различните формати се присвояват имена (в примера ttl1 и ttl2), които след това се използват в секцията body за форматиране на части от текста. Този елемент се вмества винаги в секцията head (виж примера в браузъра):

<html>
<head>
<style type="text/css">
ttl1 {color:brown;font-family:verdana;font-size:40px;background-color:white}
ttl2 {color:chocolate;font-family:georgia;font-size:30px;background-color:PowderBlue}
</style>
</head>
<body style="background-color:Wheat">
<ttl1> Това заглавие е форматирано чрез "ttl1"</ttl1> <br/>
<ttl2> Това заглавие е форматирано чрез "ttl2"</ttl2>
</body>
</html>

<sub>
Ограденият от този таг текст се показва от браузъра като долен индекс.

<sup>
Ограденият от този таг текст се показва от браузъра като степен.

<table>, <td>, <th> и <tr>
С тага <table> се определя HTML таблица. Най-простата HTML таблица се състои от елементи caption, tr, th и td. С елемента caption се определя надпис над таблицата, с елемента tr се определя ред от таблицата, с елемента th се определя заглавие в таблицата, а елемента td определя клетка от таблицата. Таговете <tbody>, < tfoot > и < thead > са описани по-долу (виж примера в браузъра):

<html>
<head>
<style type="text/css">
thead {color:green; height:40px}
tbody {color:blue;height:60px}
tfoot {color:red; height:40px}
</style>
</head>
<table border="2">
<caption>Таблица с цените на канцеларски материали</caption>
<thead>
<tr>
<th>Наименование </th>
<th>Броя </th>
<th>Ед.цена </th>
<th>Общо </th>
<th>Забележки </th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>Общо материали</td>
<td>700</td>
<td>  </td>
<td>600</td>
<td> </td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<td>тетрадки</td>
<td>500</td>
<td>0,60</td>
<td>300</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>папки</td>
<td>200</td>
<td>1,20</td>
<td>300</td>
<td> </td>
</tr>
<tbody>
</table>
</body>
</html>

<tbody>, < tfoot > и < thead >
Елемента <tbody> се използва се за форматиране на съдържанието в секцията <body> за HTML таблица. Този елемент трябва да се използва заедно с елементите <thead> и <tfoot>. Елемента  <thead> се използва за форматиране на съдържанието в заглавията на HTML таблицата, а елемента tfoot се използва за форматиране на съдържанието в най-долния ред на HTML таблицата. Елементът <tfoot> трябва да предшества <tbody> в таблицата така, че браузъра да получи информацята за последния ред преди останалите редове с данни. Данните за тези елементи се записват в секцията <head> като <style type=”text/css”>. Виж предишнят пример..

<textarea>
Определя многоредово текстово поле в което могат да се вместят неограничен брой символи, като текста се представя с фиксиран шрифт, обикновено Courier. Размера на текстовото поле се определя с атрибутите cols и rows (виж примера в браузъра):

>html<
>body<
<textarea rows="10" cols="50">
Тук следва дълъг текст.
>/html<
>/body<

<title>
Определя заглавието и е задължителен за HTML/XHTML документи. Записва се като мета информация в секцията <head>.

<html>
<head>
<title> Заглавие на документа</title>
</head>
<body>
Съдържание на дикумента видимо в браузъра.
</body>
</html>
Ръководството е съставено от Никола Меранзов
0888 414 809
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://dimarini.net